روش کسب امتیاز در طرح کیمیا
  • پذیرندگان براساس عملکرد گذشته و حال و نوع کسب و کارشان طبقه بندی شده و در سطوح مختلف قرار می گیرند و برای آنها متناسب سطح قرارگیری امتیازی بعنوان امتیاز موقعیت پیش بینی می شود هرچه سطح قرار گرفتن بالاتر باشد امتیاز موقعیت نیز بیشتر خواهد بود. در انتهای هر ماه امتیاز موقعیت پذیرنده نیز محاسبه و به جمع امتیازات وی اضافه خواهد شد.

  • باشروع طرح به پذیرندگان بر اساس کیفیت عملکرد قبلی آنها امتیاز خوش آمدگویی داده خواهد شد، همچنین به پذیرندگان جدیدی که به جامعه پذیرندگان به پرداخت ملت ملحق می شوند این امتیاز خوش آمد گویی تعلق خواهد گرفت.

  • درانتهای هر ماه به تراکنشهای خرید بالای 100.000 ریال وخرید شارژ،پرداخت قبض و اخذ موجودی حساب یک امتیاز محاسبه و بعنوان امتیاز عملکرد ماه مربوطه در نظر گرفته می شود.

  • در طرح کیمیا شما می توانید از معدل حساب متصل به پایانه فروش خود نیز امتیاز کسب کنید. این امتیاز به مجموع امتیازات تراکنشی شما اضافه خواهد شد. نحوه تخصیص امتیاز بر اساس معدل حساب بانکی به شرح زیر است: 1- هر 500،000 ریال معدل ماهیانه حساب جاری متصل به پایانه، 2.5 امتیاز. 2- هر 500،000 ریال معدل ماهیانه حساب پس انداز متصل به پایانه، 0.5 امتیاز. 3- هر 500،000 ریال معدل ماهیانه حساب کوتاه مدت متصل به پایانه، 0.35امتیاز. شما می توانید در هر ماه تا 20 هزار امتیاز از طریق معدل حساب متصل به پایانه فروش، به اندوخته امتیازات خود بیافزایید.

  • در انتهای هر ماه با محاسبه امتیازات پذیرنده و ارزیابی موقعیت عملکردی وی چنانچه پذیرنده موفق به ارتقاء سطح موقعیت خود شده باشد، امتیازی بعنوان «رکورد» برای وی منظورمی شود که میزان آن معادل امتیاز موقعیت جدیدی است که در آن قرار گرفته است.

  • امتیاز وفــاداری : این امتیاز بر اساس عملکرد تراکنش بوده و به ازای هر سال شمســی (فروردین ماه تا اسفندماه) استفاده از پایانه های فروش به پرداخت ملت در فروردین ماه هر سال برای سال گذشته محاسبه و به سایر امتیازات پذیرندگان افزوده می گردد.

  • امتیازات بصورت ماهیانه محاسبه شده و امتیاز هر ماه به امتیازات ماه های قبل افزوده می گردد. شروع محاسبه امتیاز از ابتدای سال 93 می باشد و همواره امتیازات 12 ماه آخر محاسبه و اعلام می گردد.

  • قانون انتقال امتیاز : انتقال امتیازات بین پایانه های یک پذیرنده قابل اجرا می باشد (امکان انتقال امتیاز بین چند پذیرنده امکان پذیر نمی باشد). در طرح کیمیا 2 ، سطح امتیازی انتقال امتیاز بین پایانه های یک پذیرنده ، 1500 امتیاز می باشد. محدودیت انتقال در یک سال بین پایانه های یک پذیرنده وجود ندارد. شیوه انتقال امتیاز: جهت انتقال امتیاز ، پذیرنده با ورود به سایت کیمیا بخش پروفایل شخصی با انتخاب گزینه «انتقال امتیاز» می تواند با وارد نمودن شماره پایانه مبداء ، شماره پایانه مقصد و میزان امتیاز مورد نظر برای انتقال و زدن کلید انتقال در صورت داشتن شرایط ، امتیاز مورد نظر را از پایانه مبداء به پایانه مقصد انتقال دهد.

84