۲۰ بهمن

استان خوزستان به مراکز پذیرنده کیمیا کارت ملحق شد.


  • تاریخ:1395/11/20
استان

پیرو انعقاد قرارداد در استان خوزستان دارندگان کیمیا کارت می توانند با مراجعه به قسمت مراکز پذیرنده در این سایت، از مراکز طرف قرار داد کیمیا در استان مزبور آگاهی یافته و از خدمات ایشان بهره مند گردند.

منبع:واحد کیمیا